รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.381
Title ผลของการสอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Creator ชาญณรงค์ มุมทอง
Contributor คงศักดิ์ ธาตุทอง
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword เศรษฐกิจพอเพียง ,การเปลี่ยนแปลงของโลก ,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf
Fulltext#13.pdf

บรรณานุกรม

ชาญณรงค์ มุมทอง,คงศักดิ์ ธาตุทอง. (2553) ผลของการสอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
ชาญณรงค์ มุมทอง,คงศักดิ์ ธาตุทอง. 2553. ผลของการสอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
ชาญณรงค์ มุมทอง,คงศักดิ์ ธาตุทอง. ผลของการสอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.