รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.380
Title ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Creator เกียรติศักดิ์ วงษ์จันทอง
Contributor จุมพล ราชวิจิตร
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ,เพศศึกษา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

เกียรติศักดิ์ วงษ์จันทอง,จุมพล ราชวิจิตร. (2553) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
เกียรติศักดิ์ วงษ์จันทอง,จุมพล ราชวิจิตร. 2553. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
เกียรติศักดิ์ วงษ์จันทอง,จุมพล ราชวิจิตร. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.