รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.379
Title การศึกษาคุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้ามวลเบาระบบเซลลูล่าสำหรับงานโครงสร้าง
Creator พัชรพล โพธิ์ศรี
Contributor ปริญญา จินดาประเสริฐ,
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword วัสดุจีโอโพลิเมอร์ ,งานก่อสร้าง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

พัชรพล โพธิ์ศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2553) การศึกษาคุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้ามวลเบาระบบเซลลูล่าสำหรับงานโครงสร้าง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
พัชรพล โพธิ์ศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2553. การศึกษาคุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้ามวลเบาระบบเซลลูล่าสำหรับงานโครงสร้าง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
พัชรพล โพธิ์ศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาคุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้ามวลเบาระบบเซลลูล่าสำหรับงานโครงสร้าง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.