รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.377
Title เปรียบเทียบความแม่นยำในการประมาณค่าความเสี่ยงสัมพันธ์ด้วยตัวแบบถดถอยปัวซงและตัวแบบถดถอยค๊อก
Creator รัชฎา งามรูป
Contributor อรุณ จิรวัฒน์กุล
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword ค่าความคลาดเคลื่อน ,การประมาณค่า
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

รัชฎา งามรูป,อรุณ จิรวัฒน์กุล. (2553) เปรียบเทียบความแม่นยำในการประมาณค่าความเสี่ยงสัมพันธ์ด้วยตัวแบบถดถอยปัวซงและตัวแบบถดถอยค๊อก. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
รัชฎา งามรูป,อรุณ จิรวัฒน์กุล. 2553. เปรียบเทียบความแม่นยำในการประมาณค่าความเสี่ยงสัมพันธ์ด้วยตัวแบบถดถอยปัวซงและตัวแบบถดถอยค๊อก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
รัชฎา งามรูป,อรุณ จิรวัฒน์กุล. เปรียบเทียบความแม่นยำในการประมาณค่าความเสี่ยงสัมพันธ์ด้วยตัวแบบถดถอยปัวซงและตัวแบบถดถอยค๊อก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.