รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.376
Title การพัมนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
Creator สุภาวดี ไชยศรีหา
Contributor เสาวนี ตรีพุทธรัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword ครู ,วิจัยในชั้นเรียน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

สุภาวดี ไชยศรีหา,เสาวนี ตรีพุทธรัตน์. (2553) การพัมนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
สุภาวดี ไชยศรีหา,เสาวนี ตรีพุทธรัตน์. 2553. การพัมนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
สุภาวดี ไชยศรีหา,เสาวนี ตรีพุทธรัตน์. การพัมนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.