รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.374
Title ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
Creator สุทธิดา รอดขันเมือง
Contributor อภิญญา จำปามูล
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword สมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาล ,สภาพแวดล้อมการทำงาน ,การพัฒนาบุคลากร
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

สุทธิดา รอดขันเมือง,อภิญญา จำปามูล. (2553) ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
สุทธิดา รอดขันเมือง,อภิญญา จำปามูล. 2553. ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
สุทธิดา รอดขันเมือง,อภิญญา จำปามูล. ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.