รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.373
Title การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบอริยสัจ 4 เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Creator ดรินกรณ์ รัตนศรี
Contributor วัลลภา อารีรัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword กิจกรรมการเรียนรู้ ,การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

ดรินกรณ์ รัตนศรี,วัลลภา อารีรัตน์. (2553) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบอริยสัจ 4 เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
ดรินกรณ์ รัตนศรี,วัลลภา อารีรัตน์. 2553. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบอริยสัจ 4 เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
ดรินกรณ์ รัตนศรี,วัลลภา อารีรัตน์. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบอริยสัจ 4 เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.