รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.372
Title ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศในห้องเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
Creator กุสุมาลย์ ชมโคกกรวด
Contributor กาญจนา นาถะพินธุ
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword แบคทีเรีย ,อากาศ ,จุลินทรีย์
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

กุสุมาลย์ ชมโคกกรวด,กาญจนา นาถะพินธุ. (2553) ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศในห้องเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
กุสุมาลย์ ชมโคกกรวด,กาญจนา นาถะพินธุ. 2553. ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศในห้องเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
กุสุมาลย์ ชมโคกกรวด,กาญจนา นาถะพินธุ. ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศในห้องเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.