รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.370
Title ปัจจัยเสี่ยงในการปนเปื้อนแคมไพโลแบคเตอร์ในซากสุกรในโรงฆ่าสัตว์
Creator สุทธิดล ไชยชิน
Contributor ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword การปนเปื้อน ,โรงฆ่าสัตว์
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

สุทธิดล ไชยชิน,ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช. (2553) ปัจจัยเสี่ยงในการปนเปื้อนแคมไพโลแบคเตอร์ในซากสุกรในโรงฆ่าสัตว์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
สุทธิดล ไชยชิน,ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช. 2553. ปัจจัยเสี่ยงในการปนเปื้อนแคมไพโลแบคเตอร์ในซากสุกรในโรงฆ่าสัตว์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
สุทธิดล ไชยชิน,ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช. ปัจจัยเสี่ยงในการปนเปื้อนแคมไพโลแบคเตอร์ในซากสุกรในโรงฆ่าสัตว์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.