รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.369
Title การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักคู่ในข้าวโพดหวานพิเศษ
Creator ทัศนีย์ จำรัสกุล
Contributor กมล เลิศรัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword ข้าวโพด ,ข้าวโพดหวาน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf
Fulltext#13.pdf

บรรณานุกรม

ทัศนีย์ จำรัสกุล,กมล เลิศรัตน์. (2553) การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักคู่ในข้าวโพดหวานพิเศษ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
ทัศนีย์ จำรัสกุล,กมล เลิศรัตน์. 2553. การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักคู่ในข้าวโพดหวานพิเศษ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
ทัศนีย์ จำรัสกุล,กมล เลิศรัตน์. การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักคู่ในข้าวโพดหวานพิเศษ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.