รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.368
Title ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 7E
Creator ลักษณา ศิริมาลา
Contributor วรรณจรีย์ มังสิงห์
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword การแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

ลักษณา ศิริมาลา,วรรณจรีย์ มังสิงห์. (2553) ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 7E. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
ลักษณา ศิริมาลา,วรรณจรีย์ มังสิงห์. 2553. ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 7E. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
ลักษณา ศิริมาลา,วรรณจรีย์ มังสิงห์. ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 7E. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.