รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.367
Title การใช้ยาสมุนไพรของประชาชนในเมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Creator วิไลลักษณ์ ภูประเสริฐ
Contributor วงศา เลาหศิริวงศ์
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

วิไลลักษณ์ ภูประเสริฐ,วงศา เลาหศิริวงศ์. (2553) การใช้ยาสมุนไพรของประชาชนในเมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
วิไลลักษณ์ ภูประเสริฐ,วงศา เลาหศิริวงศ์. 2553. การใช้ยาสมุนไพรของประชาชนในเมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
วิไลลักษณ์ ภูประเสริฐ,วงศา เลาหศิริวงศ์. การใช้ยาสมุนไพรของประชาชนในเมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.