รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.366
Title การรับรู้การวางตำแหน่งทางใจเกี่ยวกับสินค้าแชมพูของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
Creator มัลลิกา เหล่ามโนธรรม
Contributor ช่อ วายุภักตร์
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword การวางตำแหน่งตราสินค้า ,แชมพู
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

มัลลิกา เหล่ามโนธรรม,ช่อ วายุภักตร์. (2553) การรับรู้การวางตำแหน่งทางใจเกี่ยวกับสินค้าแชมพูของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
มัลลิกา เหล่ามโนธรรม,ช่อ วายุภักตร์. 2553. การรับรู้การวางตำแหน่งทางใจเกี่ยวกับสินค้าแชมพูของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
มัลลิกา เหล่ามโนธรรม,ช่อ วายุภักตร์. การรับรู้การวางตำแหน่งทางใจเกี่ยวกับสินค้าแชมพูของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.