รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.364
Title การกำจัดโครเมียม เหล็ก และเงิน จากน้ำเสียซีโอดีด้วยเรซินซิลิกาเจล
Creator ศิริมา บุญศักดิ์
Contributor วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword น้ำเสีย ,การกำจัดโลหะหนัก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

ศิริมา บุญศักดิ์,วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์. (2553) การกำจัดโครเมียม เหล็ก และเงิน จากน้ำเสียซีโอดีด้วยเรซินซิลิกาเจล. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
ศิริมา บุญศักดิ์,วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์. 2553. การกำจัดโครเมียม เหล็ก และเงิน จากน้ำเสียซีโอดีด้วยเรซินซิลิกาเจล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
ศิริมา บุญศักดิ์,วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์. การกำจัดโครเมียม เหล็ก และเงิน จากน้ำเสียซีโอดีด้วยเรซินซิลิกาเจล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.