รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.363
Title การโคลนยีนและศึกษาการแสดงออกของยีน glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ในเห็ดกระด้าง
Creator รัตนากร มนต์แข็ง
Contributor พรเทพ ถนนแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword เห็ดกระด้าง ,การโคลนยีน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

รัตนากร มนต์แข็ง,พรเทพ ถนนแก้ว. (2553) การโคลนยีนและศึกษาการแสดงออกของยีน glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ในเห็ดกระด้าง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
รัตนากร มนต์แข็ง,พรเทพ ถนนแก้ว. 2553. การโคลนยีนและศึกษาการแสดงออกของยีน glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ในเห็ดกระด้าง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
รัตนากร มนต์แข็ง,พรเทพ ถนนแก้ว. การโคลนยีนและศึกษาการแสดงออกของยีน glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ในเห็ดกระด้าง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.