รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.362
Title ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ ในอำเภอเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์
Creator เกียรติศักดิ์ ภักดีพินิจ
Contributor พรนภา ศุุกรเวทย์ศิริ
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword วัณโรคปอด ,ความล่าช้าในการรักษา
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

เกียรติศักดิ์ ภักดีพินิจ,พรนภา ศุุกรเวทย์ศิริ. (2553) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ ในอำเภอเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
เกียรติศักดิ์ ภักดีพินิจ,พรนภา ศุุกรเวทย์ศิริ. 2553. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ ในอำเภอเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
เกียรติศักดิ์ ภักดีพินิจ,พรนภา ศุุกรเวทย์ศิริ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ ในอำเภอเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.