รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.361
Title การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการหกล้มกับพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน
Creator เสาวลักษณ์ อุ่นละม้าย
Contributor อัมพรพรรณ ธีรานุตร,
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword การรับรู้ความสามารถตนเอง ,การหกล้ม ,การหกล้มในผู้สูงอายุ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

เสาวลักษณ์ อุ่นละม้าย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2553) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการหกล้มกับพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
เสาวลักษณ์ อุ่นละม้าย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2553. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการหกล้มกับพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
เสาวลักษณ์ อุ่นละม้าย และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการหกล้มกับพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.