รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.360
Title เยื่อเลือกผ่านเมทริกซ์ผสมของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับซีโอไลต์ 4A กราฟต์ด้วยพอลิ 2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลตสำหรับใช้แยกน้ำจากของผสมน้ำกับอะซีโตนโดยกระบวนการเพอร์แวพอเรชัน
Creator สันติ คูณทรัพย์
Contributor สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์,
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf

บรรณานุกรม

สันติ คูณทรัพย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2553) เยื่อเลือกผ่านเมทริกซ์ผสมของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับซีโอไลต์ 4A กราฟต์ด้วยพอลิ 2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลตสำหรับใช้แยกน้ำจากของผสมน้ำกับอะซีโตนโดยกระบวนการเพอร์แวพอเรชัน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
สันติ คูณทรัพย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2553. เยื่อเลือกผ่านเมทริกซ์ผสมของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับซีโอไลต์ 4A กราฟต์ด้วยพอลิ 2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลตสำหรับใช้แยกน้ำจากของผสมน้ำกับอะซีโตนโดยกระบวนการเพอร์แวพอเรชัน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
สันติ คูณทรัพย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. เยื่อเลือกผ่านเมทริกซ์ผสมของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับซีโอไลต์ 4A กราฟต์ด้วยพอลิ 2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลตสำหรับใช้แยกน้ำจากของผสมน้ำกับอะซีโตนโดยกระบวนการเพอร์แวพอเรชัน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.