รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.359
Title ผลขอการใช้โปรแกรมสถานการณ์จำลอง เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ
Creator เจนต์จุฬา คำดี
Contributor ฉันทนา กล่อมจิต
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

เจนต์จุฬา คำดี,ฉันทนา กล่อมจิต. (2553) ผลขอการใช้โปรแกรมสถานการณ์จำลอง เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
เจนต์จุฬา คำดี,ฉันทนา กล่อมจิต. 2553. ผลขอการใช้โปรแกรมสถานการณ์จำลอง เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
เจนต์จุฬา คำดี,ฉันทนา กล่อมจิต. ผลขอการใช้โปรแกรมสถานการณ์จำลอง เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.