รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.358
Title ผลการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แบะสังคม (STS) ของ BRYANT เรื่อง ทรัพยากรน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Creator เพ็ญพักตร์ สุวรรณศรี
Contributor คงศักดิ์ ธาตุทอง
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword เศรษฐกิจพอเพียง ,ทรัพยากรน้ำ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

เพ็ญพักตร์ สุวรรณศรี,คงศักดิ์ ธาตุทอง. (2553) ผลการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แบะสังคม (STS) ของ BRYANT เรื่อง ทรัพยากรน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
เพ็ญพักตร์ สุวรรณศรี,คงศักดิ์ ธาตุทอง. 2553. ผลการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แบะสังคม (STS) ของ BRYANT เรื่อง ทรัพยากรน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
เพ็ญพักตร์ สุวรรณศรี,คงศักดิ์ ธาตุทอง. ผลการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แบะสังคม (STS) ของ BRYANT เรื่อง ทรัพยากรน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.