รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.357
Title ผลการฝึกอานาปานสติสมาธิ (ไตรสิกขา) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Creator มัทนา ไชยกุมาร
Contributor สถาพร ขันโต
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword สมาธิ ,ภาษาอังกฤษ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

มัทนา ไชยกุมาร,สถาพร ขันโต. (2553) ผลการฝึกอานาปานสติสมาธิ (ไตรสิกขา) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
มัทนา ไชยกุมาร,สถาพร ขันโต. 2553. ผลการฝึกอานาปานสติสมาธิ (ไตรสิกขา) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
มัทนา ไชยกุมาร,สถาพร ขันโต. ผลการฝึกอานาปานสติสมาธิ (ไตรสิกขา) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.