รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2009.428
Title ผลของวิธีการทำให้สุกและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไฟติก และแร่ธาตุในข้าวกล้อง 3 พันธุ์ /
Creator ทัศนีย์ ปลั่งกลาง
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keyword ข้าวกล้อง ,กรดไฟติก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ทัศนีย์ ปลั่งกลาง, (2552) ผลของวิธีการทำให้สุกและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไฟติก และแร่ธาตุในข้าวกล้อง 3 พันธุ์ /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
ทัศนีย์ ปลั่งกลาง, 2552. ผลของวิธีการทำให้สุกและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไฟติก และแร่ธาตุในข้าวกล้อง 3 พันธุ์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
ทัศนีย์ ปลั่งกลาง, ผลของวิธีการทำให้สุกและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไฟติก และแร่ธาตุในข้าวกล้อง 3 พันธุ์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.