รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2009.427
Title ผลการเสริมสร้างพลังอำนาจของครอบครัวต่อการมีพลังอำนาจในการดูแลผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ /
Creator ภัทร แสนธรรมมา
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keyword การเสริมสร้างพลังอำนาจ ,ครอบครัว ,พลังอำนาจ ,ผู้ป่วยสูงอายุ ,ความดันเลือดสูง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ภัทร แสนธรรมมา, (2552) ผลการเสริมสร้างพลังอำนาจของครอบครัวต่อการมีพลังอำนาจในการดูแลผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
ภัทร แสนธรรมมา, 2552. ผลการเสริมสร้างพลังอำนาจของครอบครัวต่อการมีพลังอำนาจในการดูแลผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
ภัทร แสนธรรมมา, ผลการเสริมสร้างพลังอำนาจของครอบครัวต่อการมีพลังอำนาจในการดูแลผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.