รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2009.427
Title ผลการเสริมสร้างพลังอำนาจของครอบครัวต่อการมีพลังอำนาจในการดูแลผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ /
Creator ภัทร แสนธรรมมา
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keywords 1. การเสริมสร้างพลังอำนาจ(ชุดที่1)
2. ครอบครัว(ชุดที่2)
3. พลังอำนาจ(ชุดที่3)
4. ผู้ป่วยสูงอายุ(ชุดที่4)
5. ความดันเลือดสูง(ชุดที่5)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ภัทร แสนธรรมมา. (2552). ผลการเสริมสร้างพลังอำนาจของครอบครัวต่อการมีพลังอำนาจในการดูแลผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ /.
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ภัทร แสนธรรมมา. 2552. "ผลการเสริมสร้างพลังอำนาจของครอบครัวต่อการมีพลังอำนาจในการดูแลผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ภัทร แสนธรรมมา. "ผลการเสริมสร้างพลังอำนาจของครอบครัวต่อการมีพลังอำนาจในการดูแลผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2552. Print.