รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2009.426
Title ผลของโปรแกรมแรงสนับสนุนจากญาติ ต่อความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรง ในระยะที่ 1 ของการคลอด /
Creator ทิวากร ชำนิกุล
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keywords 1. การสนับสนุนจากญาติ(ชุดที่1)
2. ความเจ็บปวด(ชุดที่2)
3. การคลอดครรภ์แรก(ชุดที่3)
4. สตรีมีครรภ์แรก(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ทิวากร ชำนิกุล. (2552). ผลของโปรแกรมแรงสนับสนุนจากญาติ ต่อความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรง ในระยะที่ 1 ของการคลอด /.
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ทิวากร ชำนิกุล. 2552. "ผลของโปรแกรมแรงสนับสนุนจากญาติ ต่อความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรง ในระยะที่ 1 ของการคลอด /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ทิวากร ชำนิกุล. "ผลของโปรแกรมแรงสนับสนุนจากญาติ ต่อความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรง ในระยะที่ 1 ของการคลอด /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2552. Print.