รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2009.426
Title ผลของโปรแกรมแรงสนับสนุนจากญาติ ต่อความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรง ในระยะที่ 1 ของการคลอด /
Creator ทิวากร ชำนิกุล
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keyword การสนับสนุนจากญาติ ,ความเจ็บปวด ,การคลอดครรภ์แรก ,สตรีมีครรภ์แรก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ทิวากร ชำนิกุล, (2552) ผลของโปรแกรมแรงสนับสนุนจากญาติ ต่อความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรง ในระยะที่ 1 ของการคลอด /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
ทิวากร ชำนิกุล, 2552. ผลของโปรแกรมแรงสนับสนุนจากญาติ ต่อความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรง ในระยะที่ 1 ของการคลอด /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
ทิวากร ชำนิกุล, ผลของโปรแกรมแรงสนับสนุนจากญาติ ต่อความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรง ในระยะที่ 1 ของการคลอด /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.