รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2009.425
Title การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก จังหวัดขอนแก่น /
Creator พิมปภัสสร แสงบัณฑิต
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keyword ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ,พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก ,ไข้เลือดออก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พิมปภัสสร แสงบัณฑิต, (2552) การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก จังหวัดขอนแก่น /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
พิมปภัสสร แสงบัณฑิต, 2552. การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก จังหวัดขอนแก่น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
พิมปภัสสร แสงบัณฑิต, การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก จังหวัดขอนแก่น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.