รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2009.425
Title การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก จังหวัดขอนแก่น /
Creator พิมปภัสสร แสงบัณฑิต
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keywords 1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(ชุดที่1)
2. พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก(ชุดที่2)
3. ไข้เลือดออก(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พิมปภัสสร แสงบัณฑิต. (2552). การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก จังหวัดขอนแก่น /.
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พิมปภัสสร แสงบัณฑิต. 2552. "การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก จังหวัดขอนแก่น /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พิมปภัสสร แสงบัณฑิต. "การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก จังหวัดขอนแก่น /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2552. Print.