รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2009.424
Title สิทธิเด็กในครอบครัวจากมุมมองการปฏิบัติต่อเด็กของครอบครัวชนบท /
Creator มยุรณี หล้ากวนวัน
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keyword สิทธิเด็ก ,ครอบครัว ,เด็ก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

มยุรณี หล้ากวนวัน, (2552) สิทธิเด็กในครอบครัวจากมุมมองการปฏิบัติต่อเด็กของครอบครัวชนบท /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
มยุรณี หล้ากวนวัน, 2552. สิทธิเด็กในครอบครัวจากมุมมองการปฏิบัติต่อเด็กของครอบครัวชนบท /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
มยุรณี หล้ากวนวัน, สิทธิเด็กในครอบครัวจากมุมมองการปฏิบัติต่อเด็กของครอบครัวชนบท /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.