รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2009.424
Title สิทธิเด็กในครอบครัวจากมุมมองการปฏิบัติต่อเด็กของครอบครัวชนบท /
Creator มยุรณี หล้ากวนวัน
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keywords 1. สิทธิเด็ก(ชุดที่1)
2. ครอบครัว(ชุดที่2)
3. เด็ก(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

มยุรณี หล้ากวนวัน. (2552). สิทธิเด็กในครอบครัวจากมุมมองการปฏิบัติต่อเด็กของครอบครัวชนบท /.
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
มยุรณี หล้ากวนวัน. 2552. "สิทธิเด็กในครอบครัวจากมุมมองการปฏิบัติต่อเด็กของครอบครัวชนบท /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
มยุรณี หล้ากวนวัน. "สิทธิเด็กในครอบครัวจากมุมมองการปฏิบัติต่อเด็กของครอบครัวชนบท /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2552. Print.