รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2009.414
Title ประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ /
Creator ลัดดา อินทร์พรหมมา
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keyword หลอดเลือดโคโรนารีย์ ,หัวใจ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ลัดดา อินทร์พรหมมา, (2552) ประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
ลัดดา อินทร์พรหมมา, 2552. ประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
ลัดดา อินทร์พรหมมา, ประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.