รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2009.414
Title ประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ /
Creator ลัดดา อินทร์พรหมมา
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keywords 1. หลอดเลือดโคโรนารีย์(ชุดที่1)
2. หัวใจ(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ลัดดา อินทร์พรหมมา. (2552). ประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ /.
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ลัดดา อินทร์พรหมมา. 2552. "ประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ลัดดา อินทร์พรหมมา. "ประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2552. Print.