รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2009.413
Title ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน Synectics /
Creator กัลยาณี ภูมิเพ็ง
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keywords 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ชุดที่1)
2. ภาษาอังกฤษ(ชุดที่2)
3. ความคิดสร้างสรรค์(ชุดที่3)
4. การสอนแบบซินเนกติกส์(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

กัลยาณี ภูมิเพ็ง. (2552). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน Synectics /.
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
กัลยาณี ภูมิเพ็ง. 2552. "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน Synectics /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
กัลยาณี ภูมิเพ็ง. "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน Synectics /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2552. Print.