รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2009.413
Title ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน Synectics /
Creator กัลยาณี ภูมิเพ็ง
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keyword ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ,ภาษาอังกฤษ ,ความคิดสร้างสรรค์ ,การสอนแบบซินเนกติกส์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

กัลยาณี ภูมิเพ็ง, (2552) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน Synectics /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
กัลยาณี ภูมิเพ็ง, 2552. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน Synectics /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
กัลยาณี ภูมิเพ็ง, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน Synectics /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.