รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2009.412
Title วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน : การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา /
Creator ดาวรุวรรณ ถวิลการ
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keywords 1. วัฒนธรรมองค์การ(ชุดที่1)
2. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน(ชุดที่2)
3. วิจัยเชิงชาติพันธุ์(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ดาวรุวรรณ ถวิลการ. (2552). วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน : การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา /.
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ดาวรุวรรณ ถวิลการ. 2552. "วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน : การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ดาวรุวรรณ ถวิลการ. "วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน : การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2552. Print.