รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2009.412
Title วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน : การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา /
Creator ดาวรุวรรณ ถวิลการ
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keyword วัฒนธรรมองค์การ ,โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ,วิจัยเชิงชาติพันธุ์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ดาวรุวรรณ ถวิลการ, (2552) วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน : การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
ดาวรุวรรณ ถวิลการ, 2552. วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน : การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
ดาวรุวรรณ ถวิลการ, วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน : การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.