รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2008.300
Title ภาวะสุขภาพและโภชนาการของครอบครัวเก็บขยะ ในชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น /
Creator นพวรรณ ดวงหัสดี
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2551
Keyword ครอบครัวเก็บขยะ ,ชุมชนแออัด
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นพวรรณ ดวงหัสดี, (2551) ภาวะสุขภาพและโภชนาการของครอบครัวเก็บขยะ ในชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
นพวรรณ ดวงหัสดี, 2551. ภาวะสุขภาพและโภชนาการของครอบครัวเก็บขยะ ในชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
นพวรรณ ดวงหัสดี, ภาวะสุขภาพและโภชนาการของครอบครัวเก็บขยะ ในชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.