รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2008.300
Title ภาวะสุขภาพและโภชนาการของครอบครัวเก็บขยะ ในชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น /
Creator นพวรรณ ดวงหัสดี
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2551
Keywords 1. ครอบครัวเก็บขยะ(ชุดที่1)
2. ชุมชนแออัด(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นพวรรณ ดวงหัสดี. (2551). ภาวะสุขภาพและโภชนาการของครอบครัวเก็บขยะ ในชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น /.
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
นพวรรณ ดวงหัสดี. 2551. "ภาวะสุขภาพและโภชนาการของครอบครัวเก็บขยะ ในชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
นพวรรณ ดวงหัสดี. "ภาวะสุขภาพและโภชนาการของครอบครัวเก็บขยะ ในชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2551. Print.