รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2008.298
Title พลวัตชุมชนชายแดนไทย-ลาว ในกระแสโลกาภิวัตน์ /
Creator ศิริพร ทองคณารักษ์
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2551
Keyword ชุมชนชายแดนไทย-ลาว ,โลกาภิวัตน์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศิริพร ทองคณารักษ์, (2551) พลวัตชุมชนชายแดนไทย-ลาว ในกระแสโลกาภิวัตน์ /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
ศิริพร ทองคณารักษ์, 2551. พลวัตชุมชนชายแดนไทย-ลาว ในกระแสโลกาภิวัตน์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
ศิริพร ทองคณารักษ์, พลวัตชุมชนชายแดนไทย-ลาว ในกระแสโลกาภิวัตน์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.