รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2008.298
Title พลวัตชุมชนชายแดนไทย-ลาว ในกระแสโลกาภิวัตน์ /
Creator ศิริพร ทองคณารักษ์
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2551
Keywords 1. ชุมชนชายแดนไทย-ลาว(ชุดที่1)
2. โลกาภิวัตน์(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศิริพร ทองคณารักษ์. (2551). พลวัตชุมชนชายแดนไทย-ลาว ในกระแสโลกาภิวัตน์ /.
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ศิริพร ทองคณารักษ์. 2551. "พลวัตชุมชนชายแดนไทย-ลาว ในกระแสโลกาภิวัตน์ /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ศิริพร ทองคณารักษ์. "พลวัตชุมชนชายแดนไทย-ลาว ในกระแสโลกาภิวัตน์ /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2551. Print.