รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2008.297
Title นิเวศวิทยา การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ของของป่า : กรณีศึกษา ป่าชุมชนภูถ้ำภูกระแต ลุ่มน้ำย่อยลำห้วยแคน (แม่น้ำชี) อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น /
Creator ปฐมศร จุฑะกนก
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2551
Keyword ป่าชุมชนภูถ้ำภูกระแต ,ป่าภูถ้ำภูกระแต ,นิเวศวิทยาป่าไม้
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปฐมศร จุฑะกนก, (2551) นิเวศวิทยา การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ของของป่า : กรณีศึกษา ป่าชุมชนภูถ้ำภูกระแต ลุ่มน้ำย่อยลำห้วยแคน (แม่น้ำชี) อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
ปฐมศร จุฑะกนก, 2551. นิเวศวิทยา การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ของของป่า : กรณีศึกษา ป่าชุมชนภูถ้ำภูกระแต ลุ่มน้ำย่อยลำห้วยแคน (แม่น้ำชี) อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
ปฐมศร จุฑะกนก, นิเวศวิทยา การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ของของป่า : กรณีศึกษา ป่าชุมชนภูถ้ำภูกระแต ลุ่มน้ำย่อยลำห้วยแคน (แม่น้ำชี) อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.