รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2008.297
Title นิเวศวิทยา การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ของของป่า : กรณีศึกษา ป่าชุมชนภูถ้ำภูกระแต ลุ่มน้ำย่อยลำห้วยแคน (แม่น้ำชี) อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น /
Creator ปฐมศร จุฑะกนก
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2551
Keywords 1. ป่าชุมชนภูถ้ำภูกระแต(ชุดที่1)
2. ป่าภูถ้ำภูกระแต(ชุดที่2)
3. นิเวศวิทยาป่าไม้(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปฐมศร จุฑะกนก. (2551). นิเวศวิทยา การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ของของป่า : กรณีศึกษา ป่าชุมชนภูถ้ำภูกระแต ลุ่มน้ำย่อยลำห้วยแคน (แม่น้ำชี) อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น /.
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ปฐมศร จุฑะกนก. 2551. "นิเวศวิทยา การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ของของป่า : กรณีศึกษา ป่าชุมชนภูถ้ำภูกระแต ลุ่มน้ำย่อยลำห้วยแคน (แม่น้ำชี) อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ปฐมศร จุฑะกนก. "นิเวศวิทยา การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ของของป่า : กรณีศึกษา ป่าชุมชนภูถ้ำภูกระแต ลุ่มน้ำย่อยลำห้วยแคน (แม่น้ำชี) อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2551. Print.