รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2008.296
Title ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดหนอนกออ้อย พันธุ์อ้อย และแมลงเบียน /
Creator พุฒิพงศ์ โคกคาน
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2551
Keywords 1. อ้อย(ชุดที่1)
2. หนอนกออ้อย(ชุดที่2)
3. แมลงเบียน(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พุฒิพงศ์ โคกคาน. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดหนอนกออ้อย พันธุ์อ้อย และแมลงเบียน /.
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พุฒิพงศ์ โคกคาน. 2551. "ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดหนอนกออ้อย พันธุ์อ้อย และแมลงเบียน /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พุฒิพงศ์ โคกคาน. "ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดหนอนกออ้อย พันธุ์อ้อย และแมลงเบียน /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2551. Print.