รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2008.296
Title ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดหนอนกออ้อย พันธุ์อ้อย และแมลงเบียน /
Creator พุฒิพงศ์ โคกคาน
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2551
Keyword อ้อย ,หนอนกออ้อย ,แมลงเบียน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พุฒิพงศ์ โคกคาน, (2551) ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดหนอนกออ้อย พันธุ์อ้อย และแมลงเบียน /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
พุฒิพงศ์ โคกคาน, 2551. ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดหนอนกออ้อย พันธุ์อ้อย และแมลงเบียน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
พุฒิพงศ์ โคกคาน, ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดหนอนกออ้อย พันธุ์อ้อย และแมลงเบียน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.