รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2006.312
Title การใช้ไม้ยืนต้นตระกูลถั่วโตเร็วที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ สำหรับโครงการฟื้นฟูป่าไม้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Creator ชัยบัณฑิต อุเทนทะปัญญา
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2549
Keywords 1. พืชตระกูลถั่ว(ชุดที่1)
2. ไม้ยืนต้น(ชุดที่2)
3. ไรโซเบียม(ชุดที่3)
4. ถั่วโตเร็ว(ชุดที่4)
5. การฟื้นฟูป่า(ชุดที่5)
ISBN 974-626-699-3
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13

บรรณานุกรม

ชัยบัณฑิต อุเทนทะปัญญา. (2549). การใช้ไม้ยืนต้นตระกูลถั่วโตเร็วที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ สำหรับโครงการฟื้นฟูป่าไม้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /.
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ชัยบัณฑิต อุเทนทะปัญญา. 2549. "การใช้ไม้ยืนต้นตระกูลถั่วโตเร็วที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ สำหรับโครงการฟื้นฟูป่าไม้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ชัยบัณฑิต อุเทนทะปัญญา. "การใช้ไม้ยืนต้นตระกูลถั่วโตเร็วที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ สำหรับโครงการฟื้นฟูป่าไม้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2549. Print.