รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2006.311
Title การใช้ไพรเมอร์จำเพาะสำหรับ Vibrio harvery ในการตรวจสอบโรคเรืองแสง ในกุ้งก้ามกราม (Macrobranchium rosenbelrgii) /
Creator ณัฐวุฒิ เหล่าพงศ์ไพศาล
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2549
Keywords 1. ไพรเมอร์ [การเคลือบ](ชุดที่1)
2. กุ้งก้ามกราม(ชุดที่2)
3. โรคเรืองแสง(ชุดที่3)
ISBN 974-626-550-4
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12

บรรณานุกรม

ณัฐวุฒิ เหล่าพงศ์ไพศาล. (2549). การใช้ไพรเมอร์จำเพาะสำหรับ Vibrio harvery ในการตรวจสอบโรคเรืองแสง ในกุ้งก้ามกราม (Macrobranchium rosenbelrgii) /.
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ณัฐวุฒิ เหล่าพงศ์ไพศาล. 2549. "การใช้ไพรเมอร์จำเพาะสำหรับ Vibrio harvery ในการตรวจสอบโรคเรืองแสง ในกุ้งก้ามกราม (Macrobranchium rosenbelrgii) /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ณัฐวุฒิ เหล่าพงศ์ไพศาล. "การใช้ไพรเมอร์จำเพาะสำหรับ Vibrio harvery ในการตรวจสอบโรคเรืองแสง ในกุ้งก้ามกราม (Macrobranchium rosenbelrgii) /".
       ขอนแก่น :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2549. Print.