รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2002.297
Title ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลความงามของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
Creator จินตนา ผายพิมาย
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2545
Keyword โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ,พยาบาล ,พฤติกรรมสุขภาพ ,พฤติกรรมการดูแลความงาม
ISBN 974-367-844-1
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

จินตนา ผายพิมาย, (2545) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลความงามของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
จินตนา ผายพิมาย, 2545. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลความงามของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
จินตนา ผายพิมาย, ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลความงามของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.