รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2002.296
Title ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำมันและไขมันในน้ำเสียจากร้านจำหน่ายอาหารด้วย Pseudomonas fluorescens
Creator วิทยา คงแหลม
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2545
Keyword น้ำเสีย ,น้ำมันและไขมัน ,ร้านอาหาร ,ถังดักไขมัน
ISBN 974-328-098-7
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

วิทยา คงแหลม, (2545) ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำมันและไขมันในน้ำเสียจากร้านจำหน่ายอาหารด้วย Pseudomonas fluorescens. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
วิทยา คงแหลม, 2545. ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำมันและไขมันในน้ำเสียจากร้านจำหน่ายอาหารด้วย Pseudomonas fluorescens. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
วิทยา คงแหลม, ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำมันและไขมันในน้ำเสียจากร้านจำหน่ายอาหารด้วย Pseudomonas fluorescens. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.