รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2002.295
Title ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการพัฒนาตนเองกับพฤติกรรมการสอนของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
Creator สมบัติ คุ้มไข่น้ำ
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2545
Keyword โรงเรียนมัธยมศึกษา ,ครูพลศึกษา ,การพัฒนาตนเอง ,พฤติกรรมการสอน
ISBN 974-367-932-4
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สมบัติ คุ้มไข่น้ำ, (2545) ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการพัฒนาตนเองกับพฤติกรรมการสอนของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
สมบัติ คุ้มไข่น้ำ, 2545. ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการพัฒนาตนเองกับพฤติกรรมการสอนของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
สมบัติ คุ้มไข่น้ำ, ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการพัฒนาตนเองกับพฤติกรรมการสอนของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.