รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2002.294
Title อิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน ที่ใส่ในระยะกำเนิดช่อดอก ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาน้ำฝน ที่จังหวัดขอนแก่น
Creator วราภรณ์ วงศ์บุญ
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2545
Keyword ขอนแก่น ,ข้าวขาวดอกมะลิ ,ปุ๋ยฟอสเฟต ,ปุ๋ยโปแตสเซี่ยม ,ปุ๋ยไนโตรเจน
ISBN 974-367-936-7
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

วราภรณ์ วงศ์บุญ, (2545) อิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน ที่ใส่ในระยะกำเนิดช่อดอก ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาน้ำฝน ที่จังหวัดขอนแก่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
วราภรณ์ วงศ์บุญ, 2545. อิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน ที่ใส่ในระยะกำเนิดช่อดอก ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาน้ำฝน ที่จังหวัดขอนแก่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
วราภรณ์ วงศ์บุญ, อิทธิพลของปุ๋ยฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน ที่ใส่ในระยะกำเนิดช่อดอก ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาน้ำฝน ที่จังหวัดขอนแก่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.