รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2002.293
Title พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินที่ควบคุมน้ำหนักได้ และควบคุมน้ำหนักไม่ได้ ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
Creator ยอดขวัญ เกษทองมา
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2545
Keyword หนองบัวลำภู ,เด็ก ,โภชนาการ ,น้ำหนักตัว ,ผู้ปกครอง ,ภาวะโภชนาการเกิน
ISBN 974-367-877-8
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ยอดขวัญ เกษทองมา, (2545) พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินที่ควบคุมน้ำหนักได้ และควบคุมน้ำหนักไม่ได้ ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
ยอดขวัญ เกษทองมา, 2545. พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินที่ควบคุมน้ำหนักได้ และควบคุมน้ำหนักไม่ได้ ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
ยอดขวัญ เกษทองมา, พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินที่ควบคุมน้ำหนักได้ และควบคุมน้ำหนักไม่ได้ ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.