รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2002.292
Title ผลของการดูดเสมหะต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
Creator สายสมร โกสาเสนา
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2545
Keyword ผู้ป่วยหลังศัลยกรรม ,เครื่องช่วยการหายใจ ,เสมหะ
ISBN 974-328-035-9
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สายสมร โกสาเสนา, (2545) ผลของการดูดเสมหะต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
สายสมร โกสาเสนา, 2545. ผลของการดูดเสมหะต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
สายสมร โกสาเสนา, ผลของการดูดเสมหะต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.