รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2002.291
Title ความคิดเห็นของเยาวชนต่อการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการเยาวชนพิทักษ์ไพร อำเภอหนองแซง จังหวัดอุดรธานี
Creator มนูญ งอสอน
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2545
Keyword อุดรธานี ,โครงการเยาวชนพิทักษ์ไพร ,เยาวชน ,เยาวชน ,ศูนย์ฝึกอบรมโครงการเยาวชนพิทักษ์ไพร ,การอนุรักษ์ป่าไม้
ISBN 974-367-916-2
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

มนูญ งอสอน, (2545) ความคิดเห็นของเยาวชนต่อการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการเยาวชนพิทักษ์ไพร อำเภอหนองแซง จังหวัดอุดรธานี. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
มนูญ งอสอน, 2545. ความคิดเห็นของเยาวชนต่อการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการเยาวชนพิทักษ์ไพร อำเภอหนองแซง จังหวัดอุดรธานี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
มนูญ งอสอน, ความคิดเห็นของเยาวชนต่อการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการเยาวชนพิทักษ์ไพร อำเภอหนองแซง จังหวัดอุดรธานี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.