รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2002.290
Title พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความต้านทานต่อโรคยอดไหม้ที่เกิดจากเชื้อ Peanut Bud Necrosis Tospovirus [PBNV] ของถั่วลิสง
Creator อาทิตย์ พลเดช
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2545
Keyword ถั่วลิสง ,พันธุกรรม ,โรคพืช
ISBN 974-367-776-3
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

อาทิตย์ พลเดช, (2545) พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความต้านทานต่อโรคยอดไหม้ที่เกิดจากเชื้อ Peanut Bud Necrosis Tospovirus [PBNV] ของถั่วลิสง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
อาทิตย์ พลเดช, 2545. พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความต้านทานต่อโรคยอดไหม้ที่เกิดจากเชื้อ Peanut Bud Necrosis Tospovirus [PBNV] ของถั่วลิสง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
อาทิตย์ พลเดช, พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความต้านทานต่อโรคยอดไหม้ที่เกิดจากเชื้อ Peanut Bud Necrosis Tospovirus [PBNV] ของถั่วลิสง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.