รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2002.289
Title ประสิทธิภาพของระบบเอสบีอาร์ร่วมกับซีโอไลต์ในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
Creator สงกรานต์ พละเสน
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2545
Keyword น้ำเสีย ,สุกร ,ซีโอไลต์
ISBN 974-328-114-2
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สงกรานต์ พละเสน, (2545) ประสิทธิภาพของระบบเอสบีอาร์ร่วมกับซีโอไลต์ในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
สงกรานต์ พละเสน, 2545. ประสิทธิภาพของระบบเอสบีอาร์ร่วมกับซีโอไลต์ในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
สงกรานต์ พละเสน, ประสิทธิภาพของระบบเอสบีอาร์ร่วมกับซีโอไลต์ในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.