รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2002.288
Title ผลของน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำต่อการพัฒนาของฟอลลิเคิลในรังไข่และอัตราการผสมติดของโคนมในฤดูร้อน
Creator เด่นพงษ์ สาฆ้อง
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2545
Keyword โคนม ,รังไข่ ,น้ำดื่ม ,ฤดูร้อน
ISBN 974-367-956-1
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

เด่นพงษ์ สาฆ้อง, (2545) ผลของน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำต่อการพัฒนาของฟอลลิเคิลในรังไข่และอัตราการผสมติดของโคนมในฤดูร้อน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
เด่นพงษ์ สาฆ้อง, 2545. ผลของน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำต่อการพัฒนาของฟอลลิเคิลในรังไข่และอัตราการผสมติดของโคนมในฤดูร้อน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
เด่นพงษ์ สาฆ้อง, ผลของน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำต่อการพัฒนาของฟอลลิเคิลในรังไข่และอัตราการผสมติดของโคนมในฤดูร้อน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.