รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2002.287
Title การใช้ประโยชน์ได้จากโปรตีนจากพืชสำหรับลูกสุกรหย่านม
Creator อำพล จุปะมัดถา
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2545
Keyword โปรตีนจากพืช ,สุกร ,อาหารสัตว์
ISBN 974-367-999-5
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

อำพล จุปะมัดถา, (2545) การใช้ประโยชน์ได้จากโปรตีนจากพืชสำหรับลูกสุกรหย่านม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
อำพล จุปะมัดถา, 2545. การใช้ประโยชน์ได้จากโปรตีนจากพืชสำหรับลูกสุกรหย่านม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
อำพล จุปะมัดถา, การใช้ประโยชน์ได้จากโปรตีนจากพืชสำหรับลูกสุกรหย่านม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.