รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2002.286
Title ผลของวิตามินอีในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อในสุกร
Creator ศิริลักษณ์ พลมั่น
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2545
Keyword วิตามินอี ,สุกร ,อาหารสัตว์ ,สุกร ,เนื้อสุกร
ISBN 974-367-894-8
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ศิริลักษณ์ พลมั่น, (2545) ผลของวิตามินอีในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อในสุกร. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
ศิริลักษณ์ พลมั่น, 2545. ผลของวิตามินอีในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อในสุกร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
ศิริลักษณ์ พลมั่น, ผลของวิตามินอีในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อในสุกร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.