รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.res.2002.67
Title ความช่วยเหลือของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไทย
Creator อนงค์นุช เทียนทอง
Publisher ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2545
Keyword ไทย [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] ,ธุรกิจขนาดย่อม
ISBN 974-367-930-8
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

อนงค์นุช เทียนทอง, (2545) ความช่วยเหลือของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไทย. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
อนงค์นุช เทียนทอง, 2545. ความช่วยเหลือของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไทย. ม.ป.ท.:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
อนงค์นุช เทียนทอง, ความช่วยเหลือของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไทย. ม.ป.ท.:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.