รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.res.2002.66
Title เครื่องมือวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก
Creator สุภัทรา ปลื้มกมล
Contributor สมหมาย ปรีเปรม
Publisher ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2545
Keyword เครื่องวัด ,อุณหภูมิ ,เครื่องวัดความชื้น
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สุภัทรา ปลื้มกมล,สมหมาย ปรีเปรม. (2545) เครื่องมือวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก. ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
สุภัทรา ปลื้มกมล,สมหมาย ปรีเปรม. 2545. เครื่องมือวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก. ม.ป.ท.:ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
สุภัทรา ปลื้มกมล,สมหมาย ปรีเปรม. เครื่องมือวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก. ม.ป.ท.:ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.