รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.res.2002.65
Title ศักยภาพในการระดมเงินทุนของชุมชนผ่านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ใน 4 จังหวัดหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Creator ดุษฎี อายุวัฒน์
Contributor อารีย์ นัยพินิจ
Publisher คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2545
Keyword ไทย [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] ,เงินทุน ,สหกรณ์
ISBN 974-367-847-6
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ดุษฎี อายุวัฒน์,อารีย์ นัยพินิจ. (2545) ศักยภาพในการระดมเงินทุนของชุมชนผ่านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ใน 4 จังหวัดหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
ดุษฎี อายุวัฒน์,อารีย์ นัยพินิจ. 2545. ศักยภาพในการระดมเงินทุนของชุมชนผ่านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ใน 4 จังหวัดหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ม.ป.ท.:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
ดุษฎี อายุวัฒน์,อารีย์ นัยพินิจ. ศักยภาพในการระดมเงินทุนของชุมชนผ่านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ใน 4 จังหวัดหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ม.ป.ท.:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.